آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

سنجش اختلال ADHD (فرم گزارش معلمان)

NICHQ Vanderbilt Assessment Scale for ADHD, Teacher as Initial Informant

موسسه بین المللی مراقبت از کودکان و آکادمی پزشکی کودکان آمریکا، در دانشگاه وندربیت اقدام به طراحی مجموعه ای از ابزارها برای ارزیابی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی، نموده است. سومین مقیاس از این مجموعه نسخه گزارش دهی معلمان است. این مقیاس، 43 سوال داشته که 35 سوال به بررسی علائم ADHD و 8 سوال به بررسی عملکرد فرد در مدرسه می پردازد (3 سوال عملکرد تحصیلی و 5 سوال رفتار کودک در مدرسه).

1 - در مدرسه به جزئیات توجه نمی کند و به دلیل بی دقتی، اشتباهات زیادی مرتکب می شود.

هرگز گاهی اغلب همیشه

2 - به سختی می تواند توجهش را روی آنچه که انجام میدهد، حفظ کند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

3 - وقتی با او مستقیماً صحبت می شود، به نظر میرسد گوش نمی دهد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

4 - از دستورالعمل ها پیروی نمیکند و به همین دلیل فعالیت هایش را به موقع و درست به پایان نمی رساند ( این مشکل به لجبازی یا مشکل در فهم مسائل برنمی گردد).

هرگز گاهی اغلب همیشه

5 - به سختی می تواند تکالیف و کارهایش را سازماندهی کند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

6 - از تکالیفی که نیاز به تلاش مداوم دارد اجتناب می کند و نمی خواهد آنها را انجام دهد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

7 - وسایل موردنیاز برای انجام تکالیف و کارها (مانند اسباب بازی ها، وسایل مدرسه، مدادها، کتاب ها) را گم می کند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

8 - براحتی حواسش پرت می شود.

هرگز گاهی اغلب همیشه

9 - در فعالیت های روزمره اش، بسیار فراموشکار است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

10 - مدام با دست و پایش بازی میکند و در جایش وول می خورد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

11 - وقتی انتظار می رود سرجایش بماند، جایش را ترک میکند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

12 - وقتی انتظار می رود سرجایش بنشیند، مدام بالا و پایین می پرد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

13 - در بازی هایی که به سکوت نیاز دارد به سختی همکاری و مشارکت میکند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

14 - مدام در حال حرکت است و اکثراوقات جوری رفتار میکند، انگار که با یک موتور رانده می شود.

هرگز گاهی اغلب همیشه

15 - زیاد حرف میزند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

16 - قبل از اینکه سوالی تمام شود، جواب میدهد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

17 - به سختی منتظر می شود تا نوبتش برسد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

18 - در کار دیگران فضولی میکند و وسط حرف یا کار دیگران می پرد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

19 - خیلی زود بهم میریزد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

20 - به شدت با خواسته های دیگران مخالفت کرده و در برابر قوانین درنظرگرفته شده حالت دفاعی به خود میگیرد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

21 - کینه توز است و می خواهد انتقام بگیرد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

22 - قلدری میکند، دیگران را تهدید کرده و می ترساند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

23 - دعواهای فیزیکی راه می اندازد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

24 - برای جلب توجه و محبت یا فرار از وظایف، دروغ میگوید (دیگران را گول می زند).

هرگز گاهی اغلب همیشه

25 - کتک کاری میکند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

26 - دزدی میکند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

27 - عمداً اموال دیگران را خراب میکند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

28 - وحشت زده، مضطراب و نگران است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

29 - خجالتی است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

30 - از آزمودن چیزهای جدید به خاطر ترس از اشتباه، می ترسد.

هرگز گاهی اغلب همیشه

31 - احساس بی ارزشی و حقارت می کند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

32 - خودش را برای مشکلات، سرزنش کرده و احساس گناه میکند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

33 - احساس تنهایی میکند، فکر میکند ناخواسته است، دوست داشتنی نیست؛ از اینکه ' هیچ کس او را دوست ندارد ' شکایت میکند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

34 - احساس ناراحتی، ناکامی و افسردگی میکند.

هرگز گاهی اغلب همیشه


بازگشت به صفحه اول این آزمون