آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

غربالگری اختلال خوردن

Eating Disorder Screening Quiz

این آزمون به منظور بررسی اختلالات خوردن از قبیل بی اشتهایی روانی و پرخوری روانی طراحی شده است و کمک میکند تا بدانید آیا به کمک متخصص نیاز دارید یا خیر. لطفا وضعیت خود را طی 6 ماه گذشته مور بررسی قرار داده و به عبارات پاسخ دهید.

1 - آنقدر احساس پُری و سیری می کنم که دلم می خواهد هر آنچه را که خورده ام، بالا بیاورم.

اصلا تا حدی خیلی زیاد

2 - نگران از دست دادن کنترلم بر میزان غذاخوردنم هستم.

اصلا تا حدی خیلی زیاد

3 - در طول 6 ماه گذشته بیش از 15 کیلو از وزنم کاسته شده است.

اصلا تا حدی خیلی زیاد

4 - تصور میکنم چاقم، در حالیکه دیگران می گویند لاغر هستم.

اصلا تا حدی خیلی زیاد

5 - تصور میکنم خوردن بر زندگیم چیره شده است.

اصلا تا حدی خیلی زیاد


بازگشت به صفحه اول این آزمون