آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

خودسنجی افسردگی زانگ

Zung Self-Rating Depression Scale

جملات زیر رابا دقت بخوانید. برای هر عبارت بهترین گزینه موجود که وضعیت شما را در طول دو هفته گذشته توصیف می کند علامت بزنید. سوالات 5 و 7 را در صورتی که رژیم غذایی خاصی دارید، پاسخ ندهید.

1 - احساس افسردگی،گرگرفتگی و غمگینی می کنم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

2 - صبحها حالم بهتر است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

3 - به طور ناگهانی گریه میکنم یا احساساتی شبیه به آن دارم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

4 - شب ها به سختی می خوابم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

5 - بیشتر از گذشته غذا می خورم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

6 - از بودن، نگاه کردن و صحبت کردن با زنان یا مردان جذاب لذت می برم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

7 - متوجه شده ام که وزنم کاهش یافته است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

8 - یبوست دارم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

9 - ضربان قلبم نسبت به گذشته افزایش یافته است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

10 - بدون دلیل خسته می شوم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

11 - ذهنم به همان شفافی گذشته است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

12 - نسبت به گذشته کارها را آسانتر انجام می دهم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

13 - بی قرار هستم و نمی توانم آرام بنشینم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

14 - به آینده امیدوار هستم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

15 - نسبت به معمول تحریک پذیر تر شده ام.

هرگز گاهی اغلب همیشه

16 - راحت تصمیم گیری می کنم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

17 - احساس می کنم مفید هستم .

هرگز گاهی اغلب همیشه

18 - زندگی من پر از زیبایی است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

19 - اگر من مرده بودم دیگران آسوده تر بودند.

هرگز گاهی اغلب همیشه

20 - هنوز از چیزهایی که قبلا انجام میدادم لذت می برم.

هرگز گاهی اغلب همیشه


بازگشت به صفحه اول این آزمون