آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

غربالگری مانیا گلدبرگ

Goldberg Mania Questionnaire

آزمون مانیا گلدبرگ برای بررسی علائم مانیا طراحی شده است. این آزمون 18 آیتم داشته و علائم مانیا را در مقیاسی از هرگز= 0 تا خیلی زیاد=5 مورد ارزیابی قرارمیدهد. هر آیتم را به دقت مطالعه نموده و مشخص نمایید در طول هفته گذشته تاکنون کدامیک از علائم را و به چه میزان داشته اید.

1 - ذهنم هیچ وقت تا این حد هوشیار نبوده است.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

2 - کمتر از حد معمول، به خواب نیاز داشتم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

3 - برنامه ها و ایده های جدید زیادی داشتم که عملی کردنشان برایم سخت بود.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

4 - برای حرف زدن، احساس فشار می کردم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

5 - احساس شادی خاصی می کردم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

6 - بیشتر از همیشه فعال بودم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

7 - بسیار تند صحبت می کردم به طوریکه دیگران به سختی متوجه می شدند.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

8 - ایده های جدید زیادی داشتم که عملی کردنشان در توانم نبود.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

9 - تحریک پذیر بودم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

10 - فکر کردن به جوکها و داستان های خنده دار برایم راحت بود.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

11 - احساس می کردم زندگی، نوعی مهمانیست.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

12 - سرشار از انرژی بودم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

13 - راجع به مسائل جنسی فکر میکردم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

14 - احساس سرزندگی خاصی میکردم

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

15 - نقشه های خاصی برای جهان در سر داشتم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

16 - زیاد پول خرج میکردم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

17 - توجهم از یک موضوع به موضوع دیگر پرت می شد.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

18 - آرام بودن و یک جا نشستن، برایم سخت بود.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد


بازگشت به صفحه اول این آزمون