آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

غربالگری افسردگی گلدبرگ

Goldberg Depression Screening Quiz

آزمون افسردگی گلدبرگ برای بررسی علائم افسردگی طراحی شده است. این آزمون 18 آیتم داشته و علائم افسردگی را در مقیاسی از هرگز= 0 تا خیلی زیاد=5 مورد ارزیابی قرارمیدهد. هر آیتم را به دقت مطالعه نموده و مشخص نمایید در طول هفته گذشته تاکنون کدامیک از علائم را و به چه میزان داشته اید.

1 - کارهایم را به آرامی انجام میدادم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

2 - آینده ام ناامیدکننده به نظر می رسید.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

3 - تمرکز برخواندن، برایم سخت بود.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

4 - لذت و شادی از زندگیم رفته بود.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

5 - به سختی تصمیم میگرفتم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

6 - علاقه ام را به جنبه هایی از زندگی که برایم بااهمیت بوده، از دست داده بودم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

7 - احساس ناراحتی، غم و ناکامی می کردم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

8 - بی قرار بودم و گویی دور خودم می چرخیدم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

9 - احساس خستگی میکردم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

10 - برای انجام کارهای آسان به تلاش زیادی نیاز داشتم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

11 - حس می کردم آدم گناهکاری هستم و مستحق تنبیه هستم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

12 - احساس میکردم آدمی شکست خورده ام.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

13 - احساس میکردم مرده ام(بیشتر احساس مرگ داشتم تا زندگی).

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

14 - خوابم آشفته بود(کم بود/ زیاد بود/ بریده بریده بود).

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

15 - وقتم را به فکر کردن راجع به اینکه چطور می توانم خودم را بکشم می گذراندم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

16 - احساس میکردم اسیر و گرفتارم .

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

17 - هر وقت اتفاق خوبی برایم می افتاد احساس افسردگی میکردم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

18 - بدون اینکه رژیم بگیرم، وزنم کم شده بود، یا اضافه شده بود.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد


بازگشت به صفحه اول این آزمون