آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

مقیاس افسردگی CES-D

Center for Epidemiological Studies – Depression Scale (CES-D)

این پرسشنامه کوتاه 5 آیتمی، به عنوان ابزاری غربالگری برای بررسی علائم افسردگی در همه سنین طراحی شده است. سوالات را به دقت مطالعه نموده و مشخص کنید طی هفته گذشته کدامیک از علائم را و به چه میزان داشته اید؟

1 - حتی با کمک خانواده و دوستانم، نمی توانستم از شر غمهایم خلاص شوم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

2 - احساس افسردگی می کردم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

3 - احساس ترس داشتم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

4 - خوابم آشفته بود.

هرگز گاهی اغلب همیشه

5 - نسبت به آینده امیدوار بودم.

هرگز گاهی اغلب همیشه


بازگشت به صفحه اول این آزمون