آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

مقیاس خشم

Anger Scale

هریک از شرایط اضطراب آور زیر را مطالعه کنید و سعی کنید خود را در هریک از موقعیتهای زیر فرض کنید. سپس شدت خشم خود را در این موقعیتها با انتخاب عدد مناسب، برآورد کنید.

1 - وسیله جدیدی خریداری کرده اید، اما وقتی آن را به خانه می برید و باز می کنید متوجه می شوید خراب است.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

2 - در حال رانندگی در اتوبان هستید که با ترافیک سنگینی روبرو می شوید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

3 - در محل کارتان از کسی سوال می پرسید و او به شما جواب نمی دهد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

4 - وارد فروشگاهی می شوید، و فروشنده مدام دنبال شما حرکت می کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

5 - کسی شما را در مقابل سایرین دست بیاندازد و مسخره کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

6 - با کسی قرار ملاقات گذاشته اید و او دقیقه آخر آن را کنسل می کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

7 - با کسی تماس گرفته اید و پیغام گذاشته اید، اما او دو هفته بعد با شما تماس می گیرد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

8 - پشت چراغ راهنمایی توقف کرده اید و اتومبیلی پشت سرتان مدام بوق می زند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

9 - کسی اشتباهی را انجام میدهد و شما را مقصر می داند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

10 - بعد از یک روز خسته کننده به خانه باز گشته اید و کسی که با شما زندگی می کند درباره کاری که قرار بوده انجام دهید ولی انجام نداده اید، شکایت می کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

11 - کتاب یا وسیله مهمی را به کسی قرض می دهید و او آن را به شما برنمیگرداند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

12 - سعی می کنید درباره موضوعی با همسرتان بحث کنید، اما او به شما اجازه نمی دهد که احساس خود را بیان کنید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

13 - در حال رانندگی، ناگهان متوجه عملیات عمرانی در مقابلتان می شوید، ولی راننده ای که در لاین کناری حرکت می کند به شما اجازه ورود به لاین کناری را نمی دهد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

14 - می خواهید جنسی را پس دهید ولی فروشنده به شما میگوید که جنس را پس نمی گیرد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

15 - با گروه کوچکی به پیاده روی می روید و توسط آنها مورد تمسخر قرار می گیرید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

16 - برای رفتن به جایی عجله دارید، که ناگهان مقداری چای یا قهوه روی پیراهنتان می ریزد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

17 - از یک ربع آخر شارژتان برای تماس تلفنی استفاده کرده اید اما قبل از آن که زمانش به اتمام برسد تماستان قطع می شود و نمی توانید آن یک ربع رابرگردانید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

18 - با کسی در حال بحث کردن هستید و او روی مطلبی پافشاری می کند که هیچ چیزی راجع به آن نمی داند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

19 - از طریق یکی از دوستانتان متوجه می شوید که دوست دیگرتان از شما ناراحت است، در حالیکه شما چیزی راجع به آن نمی دانید.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

20 - در صفِ طولانی ایستاده اید و تازه واردی خود را جلوی شما جا می کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

21 - اتومبیلتان در برف گیر کرده است.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

22 - سعی می کنید چیزی را به همسر یا شریکتان بگویید ولی او مدام حرف شما را قطع می کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

23 - کسی با آرامش و مهربانی سعی در ساکت کردن یا از رو بردن شما دارد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

24 - مدتی طولانی، منتظر فروشنده بوده اید و هنگامی که نوبت شما می شود او جایگاه را ترک می کند.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد

25 - همکارتان گزارش شما را در جلسه ارائه می دهد ولی آن را به شما نسبت نمی دهد.

خیلی کم کم نظری ندارم زیاد خیلی زیاد


بازگشت به صفحه اول این آزمون