آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

اختلال کمبود توجه و بیش فعالی نوجوانان

Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD Adolescent Self-Report Scale Short Form

معرفی آزمون :

پرسشنامه خودسنجی اختلال بیش فعالی و کم توجهی در نوجوانان، وسیله ای برای غربال کردن نشانه هایی از کمبود توجه و بیش فعالی است.

دستورالعمل :

لیست زیر درباره رفتارها یا مشکلاتی است که ممکن است بعضی اوقات داشته باشید. هر گزینه را به دقت بخوانید و مشخص کنید طی یک ماه گذشته این مشکلات چقدر برای شما پیش آمده است. گزینه مناسب را با زدن علامت مشخص کنید.

1 - در تمرکزکردن روی یک چیز، مشکل دارم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

2 - افکارم آشفته است.

هرگز گاهی اغلب همیشه

3 - در سازمان دادن به افکارم، دچار مشکل می شوم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

4 - برای بیشتر از چند دقیقه نمیتوانم درگیر یک کار باشم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

5 - یادم می رود که قرار بود چه کاری انجام دهم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

6 - به راحتی حواسم پرت می شود.

هرگز گاهی اغلب همیشه

7 - زمان زیادی نیاز دارم تا تکالیف مدرسه ام را انجام دهم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

8 - یادگیری من آهسته تر از چیزی است که انتظار دارم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

9 - در انجام دادن تکالیف مدرسه ام دچار زحمت می شوم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

10 - تلاش زیادی برای انجام دادن تکالیف مدرسه ام نمی کنم.

هرگز گاهی اغلب همیشه

11 - از درس هایم عقبم.

هرگز گاهی اغلب همیشه


بازگشت به صفحه اول این آزمون