آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

خود سنجی ADHD بزرگسالان

لطفا به سوالات زیرپاسخ دهید. بهترین گزینه را که بیانگر احساس شما طی 6 هفته گذشته است علامت بزنید.

1 - تا چه اندازه در پایان دادن به کاری که بخش اصلی آن اتمام یافته مشکل دارید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

2 - تا چه اندازه در سازمان دادن به یک وظیفه دچار مشکل می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

3 - هر چند وقت یکبار در به یاد آوردن وظیفه یا قرار ملاقاتتان دچار مشکل می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

4 - هر چند وقت یکبار از انجام وظیفه ای که نیازمند فکر زیاد است اجتناب می کنید یا شروع آن را به تاخیر می اندازید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

5 - هر چند وقت یکبار وقتی برای مدت طولانی نشسته اید، دستها یا پاهای خود را تکان می دهید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

6 - آیا احساس می کنید که فعالیت زیادی دارید و مجبور هستید کارهای مختلفی را انجام دهید انگار که بوسیله موتوری رانده می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

7 - هر چند وقت یکبار وقتی مجبورید کار خسته کننده یا مشکلی را انجام دهید، دچار اشتباه یا بی دقتی می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

8 - هر چند وقت یکبار در نگه داشتن تمرکز خود روی کاری خسته کننده ویا تکراری دچار مشکل می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

9 - هر چند وقت یکبار در تمرکز کردن روی اینکه دیگران به شما چه می گویند، حتی وقتی مستقیما با شما صحبت می کنند دچار مشکل می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

10 - هر چند وقت یکبار در محل کار و یا منزل وسایل خود را گم می کنید و یا در پیدا کردن آنها مشکل دارید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

11 - هر چند وقت یکبار به وسیله صدا و یا فعالیتهای اطرافتان، آشفته و پریشان می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

12 - هر چند وقت یکبار وقتی در جلسه یا موقعیتی هستید که از شما انتظار می رود در جای خود بنشینید، صندلی خود را ترک می کنید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

13 - هر چند وقت یکبارناراحت و یا مضطرب می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

14 - هر چند وقت یکبار موقع استراحت در اوقات فراغتتان دچار مشکل می شوید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

15 - هر چند وقت یکبارمتوجه شده اید که در جمع، زیاد صحبت میکنید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

16 - وقتی در حال صحبت کردن با فردی هستید، چه میزان صحبت او را قطع می کنید قبل از اینکه خودش جمله خود را تمام کند؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

17 - هر چند وقت یکبار در موقعیتهای که صبر کردن برای نوبت ضروری است، نمی توانید صبر کنید تا نوبتتان شود ؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه

18 - هر چند وقت یکبار وقتی که دیگران مشغول کاری هستند در کار آنها دخالت می کنید؟

هرگز به ندرت بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه


بازگشت به صفحه اول این آزمون