آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

آزمونهای روانشناسی آزمونهای روانشناسی

اختلال بیش فعالی/ بی توجهی گلدبرگ

1 - در خانه، محل کار یا مدرسه برای کارهایی که انجام آن ها مشکل است یا به آنها علاقه ندارم احساس آشفتگی و سردرگمی میکنم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

2 - خواندن برایم کار خیلی سختی است، مگر اینکه برایم جذاب یا خیلی آسان باشد.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

3 - تمرکز روی اینکه دیگران چه می گویند، برایم سخت است مخصوصا اگر در بین جمعی باشم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

4 - زود عصبانی می شوم و از کوره در می روم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

5 - تحریک پذیر هستم وبا کوچکترین مساله ای ناراحت میشوم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

6 - معمولا بدون فکر، صحبت می کنم و بعدا از آن پشیمان می شوم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

7 - بدون فکر کردن به عواقب احتمالی کاری، سریع تصمیم گیری می کنم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

8 - در رابطه ام با دیگران دچار مشکل شده ام؛ زیرا همیشه اول حرف میزنم، بعد فکر می کنم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

9 - خلقم مدام در نوسان است.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

10 - در برنامه ریزی کردن برای کار یا فعالیتی دچار مشکل می شوم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

11 - به راحتی غمگین می شوم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

12 - خیلی نازک نارنجی هستم، خیلی چیزها من را ناراحت می کند.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

13 - تقریبا همیشه در حال جنب و جوشم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

14 - در حال جنب و جوش و فعالیت، احساس راحتی بیشتری دارم تا وقتی جایی نشسته ام.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

15 - قبل از اینکه سوالی کامل پرسیده شود به آن پاسخ می دهم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

16 - معمولا به طور همزمان بر روی بیش از یک مساله کار می کنم و در بیشتر آنها نیز شکست می خورم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

17 - احساس میکنم چیزهای مختلفی(پچ پچ و سروصدا) در ذهنم وجود دارد.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

18 - حتی وقتی به آرامی نشسته ام، دستها و پاهای خود را تکان می دهم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

19 - در فعالیتهای گروهی نمی توانم صبر کنم تا نوبت من شود.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

20 - ذهنم بهم ریخته است و به سختی کاری را انجام می دهم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

21 - افکارم مدام در حال رفت و آمد هستند.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

22 - احساس میکنم مغزم مانند تلویزیونی است که همه کانالهای آن با هم روشن است.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

23 - قادر نیستم خیال پردازی خود را متوقف کنم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد

24 - از اینکه مغزم نامنظم کار میکند ناراحتم.

به هیچ وجه خیلی کم بعضی اوقات معمولا زیاد خیلی زیاد


بازگشت به صفحه اول این آزمون